• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Có ảnh Check var

Bên trên